Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn Sứ mệnh Triết kinh doanh / Vision Mission and Philosophy of doing business

TẦM NHÌN / VISION :

Là doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp và chế biến thực phẩm sạch hàng đầu Việt Nam / One of the best company provide safety catering service and organic food processing in Vietnam

SỨ MỆNH / MISSION :

Cung cấp suất ăn và thực phẩm sạch đạt tiêu chuẩn, đúng , đủ chất lượng và định lượng cho khách hàng với chi phí thấp nhất. / Providing safety catering service and organic food processing , customer satisfaction in both quality and quantity with the lowest cost.

TRIẾT KINH DOANH / PHILOSOPHY OF DOING BUSINESS:

Nhân bản, luôn hướng tới lợi ích khách hàng và các thành viên của BFC . / By humans , BFC’s customers, employees and community benefit oriented .