Thông tin tổng quát

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển / Company history

1.2. Tầm nhìn Sứ mệnh và Triết lý kinh doanh / The Vision Mission and Philosophy of doing business.

1.3. đồ tổ chức Organization chart 1.4. Mục tiêu chất lượng Company target

1.5. Cam kết chất lượng dịch vụ Value Proposition

 

Phần II/ Part II: Thế mạnh của BFC/ The advantages of BFC 2.1. Tiêu chí phục vụ khách hàng / Customer service criteria . 2.2. Nhân sự / Human resources

2.3. Luôn quan tâm đến mọi khía cạnh an toàn cho khách hàng / Customer’s safety first 2.4. Nguồn thực phẩm, nguyên vật liệu / Material and food’s sources.

  1. 5. Không sử dụng hóa chất nguy hại, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất / Chemical safety control .

2.6. Kiểm soát và phân loại rác thải ngay từ nguồn. Xử lý rác thải theo đúng quy trình/ tiêu chuẩn / Garbage safety control process .

 

 

2.7. Những giá trị cộng thêm cho khách hàng / Our value added to customer . 2. 8. Các hoạt động hỗ trợ khách hàng / The supportive activities to customer